×

Stanovy spolku BIKE TEAM SAZOVICE, z. s.

Čl. 1 Název a sídlo spolku

1.1. Název spolku: BIKE TEAM SAZOVICE, z. s. (dále též jen „spolek“)

1.2. Sídlo spolku: č.p.245, 763 01 Sazovice

1.3. Právní forma: spolek (dle ust.§214 a násl. z.č.89/2012 Sb., občanský zákoník)

1.4. IČO: 227 56 302

1.5. Registrace: sp.zn. L 16283 spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně

Čl. 2 Vymezení hlavní činnosti spolku a účel spolku

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jehož hlavní činností je uspokojování a ochrana zájmů členů spolku v oblasti cyklistiky ve všech jejích formách a poskytování možností svým členům k uplatnění jejich zájmů v cyklistice a v souvisejících sportovních aktivitách, rozvíjení společenské a rekreační činnosti členů spojené s poznáváním kulturních pamětihodností a přírody.

Čl. 3 Členství ve spolku

3.1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku se váže
na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce.

3.2. O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán spolku (výbor) na základě písemné přihlášky zájemce. Členství vzniká akceptací přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

3.3. Členství ve spolku zaniká vystoupením, úmrtím nebo vyloučením člena.

Vystoupení: Člen může ze spolku kdykoliv vystoupit i bez udání důvodu, a to na základě písemného sdělení o vystoupení ze spolku. Členství v tom případě zaniká dnem, kdy sdělení bylo doručeno do sídla spolku.

Vyloučení: Člen může být ze spolku vyloučen pouze na základě rozhodnutí členské schůze spolku, a to pouze z důvodu zvlášť závažného porušení členských povinností, anebo z důvodu opakovaného méně závažného porušení členských povinností, jestliže byl předtím na porušování členských povinností a možnost vyloučení ze spolku upozorněn. Upozornění se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku musí být doručeno v písemné formě vyloučenému členovi spolku.

Čl. 4 Práva a povinnosti členů spolku

4.1. Člen spolku má právo:

 1. zúčastnit se všech akcí pořádaných spolkem;
 2. zúčastnit se zasedání členské schůze s hlasovacím právem
 3. na členské schůzi požadovat od statutárních orgánů a kontrolních orgánů spolku zprávu o činnosti spolku nebo vysvětlení ke konkrétním záležitostem souvisejícím s činností spolku;
 4. kandidovat a být volen do všech orgánů spolku;
 5. požívat výhod členství ve spolku a podílet se na užívání společných věcí a zařízení, se kterými spolek nakládá,
 6. vystoupit ze spolku.

4.2. Člen spolku má povinnosti:

 1. řídit se stanovami spolku;
 2. řídit se rozhodnutími orgánů spolku;
 3. dodržovat pravidla slušnosti a občanského soužití, vyvarovat se všeho, co by narušovalo kázeň a přátelské vztahy mezi členy;
 4. vykonávat zodpovědně funkci v orgánech spolku, do které byl zvolen;
 5. platit členské příspěvky.

Čl. 5 Orgány spolku

5.1. Spolek má tyto orgány:

 1. členská schůze (nejvyšší orgán)
 2. výbor (statutární orgán)

5.2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Rozhoduje o všech záležitostech spolku s výjimkou těch, které náleží do pravomoci výboru.

5.2.1. Členská schůze zejména:

 1. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, je odvolacím orgánem k obsahu dalších vnitřních předpisů spolku;
 2. volí a odvolává členy výboru;
 3. kontroluje činnost výboru spolku, projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti a hospodaření spolku;
 4. určuje hlavní zaměření činnosti spolku, přijímá popřípadě jiná opatření nebo rozhodnutí potřebná k vedení a činnosti spolku.

5.2.2. Členskou schůzi spolku svolá k zasedání člen výboru spolku nejméně jedenkrát do roka. Zasedání členské schůze se svolá nejméně 5 dnů před jeho konáním, a to vhodným způsobem, tedy buď uveřejněním termínu konání členské schůze na internetových stránkách spolku www.btsazovice.cz, nebo písemným oznámením s uvedením místa, času a pořadu zasedání doručeným členovi e-mailem nebo písemně na adresu trvalého bydliště. O způsobu svolání členské schůze rozhoduje člen výboru.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

5.2.3. Hlasování na členské schůzi probíhá veřejně aklamací, tj. zvednutím ruky. Ze zasedání členské schůze a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který vyhotovuje zapisovatel.

5.3. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Má tři členy volené a odvolávané členskou schůzí spolku.

5.3.1. Způsob zastupování, jednání za spolek: každý člen výboru je oprávněn jednat za spolek samostatně ve všech záležitostech spolku. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis člen výboru s uvedením údaje o své funkci.

5.3.2. Způsob a rozsah rozhodování výboru: výbor rozhoduje ve sboru; je schopný usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů.
Funkční období členů výboru je pět let. Člen výboru může být do tohoto orgánu volen opětovně.

5.3.3. Výbor zejména:

 1. soustavně řídí činnost spolku v rámci stanov popř. dalších vnitřních předpisů nebo směrnic;
 2. vydává vnitřní předpisy nebo směrnice, odpovídá za řádné vedení účetnictví a hospodářské a majetkové evidence spolku;
 3. je povinen s odbornou péčí pečovat o zachování hodnoty majetku spolku;
 4. jménem spolku sjednává smlouvy s třetími osobami a dbá o jejich řádné plnění;
 5. rozhoduje o nakládání s peněžními prostředky i s hmotnými příspěvky nebo sponzorskými dary.
 6. plní další úkoly podle pověření členskou schůzí.

5.3.4. Člen výboru se může vzdát funkce, a to písemným prohlášením doručeným na adresu sídla spolku. Výkon funkce v těchto orgánech spolku zanikne dnem výmazu člena orgánu spolku ze spolkového rejstříku.

5.4. Kontrolní komise a rozhodčí komise se nezřizuje.

5.5. Společná ustanovení:

Všechny zápisy ze zasedání členské schůze spolku a z jednání výboru se archivují po celou dobu existence spolku a jsou členům spolku popř. kontrolním orgánům veřejné správy k dispozici k nahlédnutí u člena výboru pověřeného archivací.

Členství v orgánech spolku je čestné. Funkcionáři i členové pověření daným úkolem mají nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při své práci pro spolek.

Čl. 6 Hospodaření spolku

6.1. Hospodářským a účetním obdobím klubu je kalendářní rok. Spolek vede účetní evidenci a účetnictví způsobem a v rozsahu vyplývajícím z příslušných obecně závazných právních předpisů.

6.2. Spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky získanými z členských příspěvků, z darů svých členů, a dále s hmotnými a finančními příspěvky od sponzorů a reklamních partnerů. Spolek hospodaří podle zásad vyrovnaného hospodaření.

6.3. Zájemce o členství ve spolku je povinen zaplatit členský příspěvek. Jeho výše je stanovena vždy na každý rok rozhodnutím členské schůze,
Člen spolku je povinen platit roční členský příspěvek v termínu do 31. ledna roku, na který se příspěvek platí. Výši členského příspěvku určuje výroční členská schůze spolku konaná nejpozději do 31. 1. následujícího roku za rok předcházejícího, a to v přiměřené výši s přihlédnutím ke stavu majetku spolku ke dni 31. 12. rozhodného roku. Pokud není výše členského příspěvku určena tímto způsobem, platí, že roční příspěvek činí 500,- Kč.

Čl. 7 Zánik spolku

7.1. Členská schůze může nadpoloviční většinou všech členů spolku rozhodnout o zrušení spolku s likvidací či o jeho přeměně. Spolek zaniká výmazem spolku z veřejného rejstříku, kterým je spolkový rejstřík.

7.2. Před zánikem spolku je nutné provést likvidaci spolku v souladu s ust.§ 269 z.č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.3.Spolek zaniká dále i způsoby stanovenými z.č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Změny stanov spolku musí být bez zbytečného odkladu zapsány do veřejného rejstříku a listiny, u kterých to zákon ukládá, založeny do sbírky listin veřejného rejstříku, kterým je spolkový rejstřík.

 

V Sazovicích dne 31.5.2014